Katarzyna Jedynak - psycholog

Katarzyna Jedynak

Jestem absolwentką PSYCHOLOGII na Uniwersytecie Jagiellońskim. Następnie ukończyłam studia podyplomowe w zakresie ZABURZEŃ EMOCJONALNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY na Uniwersytecie Pedagogicznym oraz studia podyplomowe w zakresie LOGOPEDII również na Uniwersytecie Pedagogicznym.
W swojej pracy zawodowej prowadzę terapie z dziećmi z: autyzmem, zespołem Aspergera, dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce, dyslalią, alalią, afazją, dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz z trudnościami adaptacyjnymi i nadpobudliwością psychoruchową.
W moim kilkunastoletnim doświadczeniu zawodowym pracowałam w szkole z zespołami integracyjnymi, przychodniach zdrowia i przedszkolach. Obecnie pracuję w przedszkolu dla dzieci ze specjalnymi potrzebami ”Leśna Polana”, gdzie współtworzę zespół wczesnego wspomagania rozwoju oraz przychodni zdrowia Centrum Medyczne Liszki, gdzie zajmuję się diagnozą i terapią indywidualną dzieci.
Jola Pocheć

Jola Pocheć

  Jestem absolwentką Pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizację z zakresu Neurologopedii Klinicznej uzyskałam na Akademii Medycznej we Wrocławiu, broniąc pracy dotyczącej diagnozy i terapii dziecka z encefalopatią. Mam za sobą Studia Podyplomowe z dziedziny Logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W codziennej praktyce zawodowej specjalizuję się:
  • - w terapii dzieci z niekorzystnymi stanami napięcia mięśniowego i nieprawidłowym wzorcem ruchowym języka podczas połykania, prowadząc Terapię Miofunkcjonalną wg/A. Kittel
  • - dziecięcej neurologopedii klinicznej w świetle współczesnej wiedzy neurofizjologicznej, stosując strategie postępowania w obszarze oralnych funkcji pokarmowych, motorycznych i sensorycznych u dzieci z obciążonym wywiadem neurologicznym według standardów koncepcji NDT Bobath, SLT
  • - wczesnej interwencji i wspomaganiu rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie koncepcji neurorozwojowych oraz integracji sensomotorycznej
  • - terapii dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji, zaburzeniami komunikacji wynikających z funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, jak opóźniony rozwój mowy, zespoły genetyczne i zespoły wad wrodzonych, alalie, dysfazje)
  • - terapii typowych wad artykulacyjnych, seplenienia, rotacyzmów, mowy bezdźwięcznej itd.
  Posługuję się Monachijską Funkcjonalną Diagnostyką Rozwojową, certyfikat nr 13/MFDR/2010, którą stosuje się do oceny rozwoju dziecka od pierwszego miesiąca życia do trzeciego roku życia poprzez obserwację, analizę i interpretację jego zachowań. Terapię wspomagam wiedzą z zakresu neuroterapii EEG Biofeedback, Terapii Taktylnej, Integracji Odruchów Dynamicznych i Posturalnych, a także Integracji Odruchów Ustno- Twarzowych wg/ dr Swietłany Masgutowej oraz Sally Goddard Blythe. Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi w szkole z zespołami integracyjnymi, przychodniach zdrowia oraz prowadząc praktykę prywatną.
Dorota Najder - psycholog, logopeda

Dorota Najder

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym. Odbyłam staż kliniczny w Szpitalu Uniwersyteckim CM UJ w Krakowie na Oddziale Psychiatrii Dorosłych.
Posiadam wieloletnie doświadczenie we wspieraniu osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną. W pracy z osobami dorosłymi, zajmuje się diagnozą problemu oraz pomocą w sytuacjach trudnych i w kryzysie życiowym.
Od kilku lat prowadzę terapię dzieci i młodzieży oraz konsultacje diagnostyczne i wychowawcze.
Katarzyna Gajewska - pedagog specjalny

Katarzyna Gajewska

Jestem pedagogiem specjalnym, ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie zdobywając dyplom oligofrenopedagoga. Obecnie jestem w trakcie podyplomowych studiów logopedycznych również na UP w Krakowie.
Doświadczenie zawodowe nabywałam podczas pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych i gimnazjum integracyjnym, a także w przedszkolu, gdzie pracuję do tej pory. Nieobca jest mi praca z dziećmi z różnorakimi trudnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z dziećmi dyslektycznymi, z zaburzeniami typu: zespół Aspergera czy autyzm, a także z dziećmi z zespołami genetycznymi.
W ramach terapii prowadzę zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, kształcenia specjalnego, zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju, terapii Ręki, jak również usprawniające mowę dzieci. W trosce o wysoki standard prowadzonej terapii, stale podnoszę swoje kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach i warsztatach poświęconych tematyce logopedycznej i pedagogicznej.